දැනුම විනෝදය පිරි Guru Apps සමග බහුවරණ ප්‍රශ්නවලට උපරිම ලකුණුගෙන විභාගය ජය ගන්න.