උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව (New Syllabus)

By Guru.lk
In stock
Download now
Category
: G.C.E. (A/L)
Medium
: Sinhala
Share

සම්ප්‍රදායික පාඩම් ක්‍රමයෙන් ඔබ්බට ගොස්, දිනෙන් දින අලුත් වන ලෝකයේ ඉහලින්ම සිටින්න මෙන්න guru.lk විසින් ඔබටත් අවස්ථාවක්! 
මුළු විෂය නිර්දේශයම ආවරණය වන මෙම ආර්ථික විද්‍යා පාඩම් මාලාව සෑම සිසුවෙක්ටම ඉතා පහසුවෙන් අවබෝධ කරගත හැකි පරිදි සකස් කර ඇති අතර, විෂය කරුණු ඉතා සරල හා සිත් ගන්නා සුළු ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරයි
ඔබට විෂය කරුණු පහසුවෙන් මතක තබාගැනීමට අවශ්‍ය කෙටි ක්‍රම, අභ්‍යාස හා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර වලින් සමන්විත මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීමෙන් නිසැක සාමාර්ථයක් ලබාගත හැකි බව අපගේ විශ්වාසයයි.
 
විෂයය අන්තර්ගතය:
 1. ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය විෂයයෙහි විෂය පථය සහ එහි ස්වභාවය අධ්‍යයනය කරයි.
 2. ව්‍යාපාර දත්ත සංවිධානය කර ඉදිරිපත් කරයි.
 3. විස්තරාත්මක සංඛ්‍යාන ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතයෙන් ව්‍යාපාර දත්ත විශ්ලේෂණය කරයි.
 4. විචල්‍ය අතර පවතින සම්බන්ධතා අධ්‍යයනය කර පුරෝකථන කරයි.
 5. ව්‍යාපාරික අවදානමට මුහුණ දීමේ සුදානම ප්‍රදර්ශනය කරයි.
 6. ව්‍යාපාරික තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය දත්ත රැස් කිරීම සඳහා යෝග්‍ය නියැදි ක්‍රම භාවිත කරයි.
 7. ව්‍යාපාරික තීරණ ගැනීම සඳහා සංඛ්‍යාන නිමානය භාවිතය
 8. ව්‍යාපාරික තීරණ ගැනීම සඳහා සංඛ්‍යාන කල්පිත පරීක්ෂව යොදා ගැනීම
 9. කාලය මත පදනම් වූ විචල්‍ය විශ්ලේෂණය කර, පුරෝකථනය කිරීම
 10. කළමනාකරණ තීරණ ගැනීමට සංඛ්‍යාන තත්ත්ව පාලන ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතය
 11. ව්‍යාපාරික තීරණ ගැනීම සඳහා දර්ශකාංක භාවිතය

* මෙම DVD තුළ අඩංගු වන්නේ මෘදුකාංගයක් (SOFTWARE) බැවින් එය ඔබගේ පරිගණකය තුළ ස්ථාපිත (INSTALL) කළ යුතු බව සලකන්න.

A/L Banner

Minimum System Requirements
Processor: P4, RAM: 512MB, Operating System: Windows 7, Flash Player version 10