උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය (New Syllabus)

By Guru.lk
In stock
Download now
Category
: G.C.E. (A/L)
Medium
: Sinhala
Share

සම්ප්‍රදායික පාඩම් ක්‍රමයෙන් ඔබ්බට ගොස්, දිනෙන් දින අලුත් වන ලෝකයේ ඉහලින්ම සිටින්න මෙන්න guru.lk විසින් ඔබටත් අවස්ථාවක්!
මුළු විෂය නිර්දේශයම ආවරණය වන මෙම ගිණුම්කරණය පාඩම් මාලාව සෑම සිසුවෙක්ටම ඉතා පහසුවෙන් අවබෝධ කරගත හැකි පරිදි සකස් කර ඇති අතර, විෂය කරුණු ඉතා සරල හා සිත් ගන්නා සුළු ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරයි.
ඔබට විෂය කරුණු පහසුවෙන් මතක තබාගැනීමට අවශ්‍ය කෙටි ක්‍රම, අභ්‍යාස හා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර වලින් සමන්විත මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීමෙන් නිසැක සාමාර්ථයක් ලබාගත හැකි බව අපගේ විශ්වාසයයි.
 
විෂයය අන්තර්ගතය:
 
 1. ගිණුම්කරණය හා එහි  අවශ්‍යතාව.

 2. ව්‍යාපාරයක ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් ගිණුම්කරණ සමීකරණය ඇසුරින් ඉදිරිපත් කිරීම.

 3. ද්විත්ව සටහන් ක්‍රමයට අනුව ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් ගිණුම් ගත කිරීම

 4. මුලික සටහන් පොත් උපයෝගී කර ගනිමින් ගනුදෙනු ලෙජරයට පිටපත් කිරීම.

 5. මුල්‍ය ගිණුම්කරණයේ පදනම විශ්ලේෂණය කරමින් ගිණුම්කරණ සංකල්ප භාවිතයට යොදා ගනියි.

 6. කේවල ස්වාමි ව්‍යාපාරයක මුල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරයි.

 7. නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක මුල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම.

 8. ලාභ අරමුණු කර නොගත් සංවිධානයක මුල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරයි.

 9. ආයතනයක ගිණුම් වාර්තා අසම්පුර්ණ වන විට මුල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම.

 10. හවුල් ව්‍යාපාරයක මුල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරයි.

 11. මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමේ දී හා ඉදිරිපත් කිරීමේ දී ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත භාවිත කරයි.

 12. සීමාසහිත සමාගමක මුල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරයි.

 13. අනුපාත මගින් මුල්‍ය ප්‍රකාශන විශ්ලේෂණය හා අර්ථකථනය කර කළමනාකරණ තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ඉදිරිපත් කරයි.

 14. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයේ මුලික සංකල්ප ඇගැයීමට ලක් කරයි.

 15. පිරිවැය හැසිරීම හා පිරිවැය පරිමා ලාභ විශ්ලේෂණය තුළින් කළමනාකරණ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට දායක වෙයි.

 16. ප්‍රාග්ධන ආයෝජන තීරණ ගැනීම  සඳහා සහාය වෙයි.

* මෙම DVD තුළ අඩංගු වන්නේ මෘදුකාංගයක් (SOFTWARE) බැවින් එය ඔබගේ පරිගණකය තුළ ස්ථාපිත (INSTALL) කළ යුතු බව සලකන්න.

A/L Banner

Minimum System Requirements
Processor: P4, RAM: 512MB, Operating System: Windows 7, Flash Player version 10