7 ශ්‍රේණිය ගණිතය - පළමුවන වාරය

By Guru.lk
In stock
Deliver to my doorstep
LKR 1,100.00  
Download now
I already have the DVD Get serial key(s)
LKR 850.00
Category
: Grade 6 - 9
Medium
: Sinhala
Share

"ගණිතය අප ජීවිතයට අතිශයින් වැදගත් වන්නකි අප නොදැනුවත්වම ගණිත සංකල්ප මෙන්ම ගණිත ගැටලු විසඳීම තුළින් අප ලබාගන්නා නිපුණතා එදිනෙදා කටයුතුවල දී අප භාවිත කරයි. ගැටලු නිරාකරණය කිරීමේ හැකියාව, තාර්කික හැකියාව, විශ්ලේෂණාත්මක චින්තනය වැනි බොහෝ දෑ වර්ධනය කර ගැනීමට ගණිතය ඉමහත් උපකාරයක් වෙයි. තව ද ගණිතයේ ප්‍රවීණයෙකු වීමෙන් වේගවත් මනසක් ගොඩනගා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. ගණිතය වියවුල් බාවයෙන් තොර ක්‍රමවත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට අපහට ඉඩ සලසා දෙයි. ඒ අනුවල කුඩා කල සිටම අප ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ ගණිත දැනුම වර්ධනය කරමින් ඔවුන්ට සාර්ථක අනාගතයක් උදාකර දීමට අත්වැලක් සැපයීම guru.lk අපගේ එකම අභිලාෂය යි. 7 ශ්‍රේණිය ගණිතය පාසැල් විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකස් කර ඇති මෙම පාඩම් මාලාවල විෂය කරුණු පැහැදිලි කිරීම් සහ උදාහරණ ගැටලු විසඳීම් ආශ්‍රිතල වඩාත් සජීවී සහ ආකර්ෂණීය වූ වීඩියෝ සහ කෙටි සටහන්වලින් සමන්විත වෙයි. "

"ගණිතය අප ජීවිතයට අතිශයින් වැදගත් වන්නකි අප නොදැනුවත්වම ගණිත සංකල්ප මෙන්ම ගණිත ගැටලු විසඳීම තුළින් අප ලබාගන්නා නිපුණතා එදිනෙදා කටයුතුවල දී අප භාවිත කරයි. ගැටලු නිරාකරණය කිරීමේ හැකියාව, තාර්කික හැකියාව, විශ්ලේෂණාත්මක චින්තනය වැනි බොහෝ දෑ වර්ධනය කර ගැනීමට ගණිතය ඉමහත් උපකාරයක් වෙයි. තව ද ගණිතයේ ප්‍රවීණයෙකු වීමෙන් වේගවත් මනසක් ගොඩනගා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. ගණිතය වියවුල් බාවයෙන් තොර ක්‍රමවත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට අපහට ඉඩ සලසා දෙයි. ඒ අනුවල කුඩා කල සිටම අප ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ ගණිත දැනුම වර්ධනය කරමින් ඔවුන්ට සාර්ථක අනාගතයක් උදාකර දීමට අත්වැලක් සැපයීම guru.lk අපගේ එකම අභිලාෂය යි. 7 ශ්‍රේණිය ගණිතය පාසැල් විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකස් කර ඇති මෙම පාඩම් මාලාවල විෂය කරුණු පැහැදිලි කිරීම් සහ උදාහරණ ගැටලු විසඳීම් ආශ්‍රිතල වඩාත් සජීවී සහ ආකර්ෂණීය වූ වීඩියෝ සහ කෙටි සටහන්වලින් සමන්විත වෙයි. "