උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය (Old Syllabus)

By Guru.lk
In stock
Deliver to my doorstep
LKR 1,750.00   LKR 2,750.00
Download now
I already have the DVD Get serial key(s)
LKR 1,200.00 LKR 1,500.00
Category
: G.C.E. (A/L)
Medium
: Sinhala
Share

වාණිජ අංශයෙන් අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින ඔබගේ සිහිනය විශ්වවිදය්‍යාලිය ප්‍රවේශයයි. ඔබගේ මෙම සිහිනය යථාර්ථයක් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදය්‍යාලයේ ගිණුම්කරණ අංශයේ කථිකාචාර්ය මදුරංග බණ්ඩාර මහතාගේ අධික්ෂණය යටතේ ගිණුම්කරණ විෂයයේ සංකීර්ණ විෂයය කොටස් ඉතා සියුම් ලෙස හා පැහැදිලිව ඔබට අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා Guru.lk වෙතින් පිදෙන අධ්‍යාපනික සත්කාරයයි! පුනරීක්ෂණය පහසු වන ආකාරයෙන් සකසා ඇති මෙම උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය පාඩම් මාලාව ඔබට ඔබේ දැනුම වර්ධනයට මෙන්ම විෂයය කරුණු සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි මතක සටහන් ඇති කර ගැනීමට උදව් කරයි

විෂයයේ අන්තර්ගතය

 1. ගිණුම්කරණ හා එහි අවශ්‍යතා
 2. ව්‍යාපාරයක ගනුදෙනු හා සිද්ධීන්
 3. ද්විත්ව සටහන් ක්‍රමය
 4. මුලික පොත්
 5. ගිණුම්කරණ සංකල්ප
 6. තොග
 7. දේපල පිරියත සහ උපකරණ
 8. කේවල ස්වාමි ව්‍යාපාරවල ගිණුම්
 9. අසම්පුර්ණ සටහන්
 10. ලාභ අරමුණු කර නොගත් සංවිධානවල ගිණුම්
 11. හවුල් ව්‍යාපාර
 12. අනෙකුත් ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත
 13. සමාගම් ගිණුම
 14. අනුපාත
 15. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය
 16. ආන්තික පිරිවැය
 17. ප්‍රාග්ධන ආයෝජන තීරණ

A/L Banner

* මෙම DVD තුළ අඩංගු වන්නේ මෘදුකාංගයක් (SOFTWARE) බැවින් එය ඔබගේ පරිගණකය තුළ ස්ථාපිත (INSTALL) කළ යුතු බව සලකන්න.

Minimum System Requirements
Processor: P4, RAM: 512MB, Operating System: Windows 7, Flash Player version 10

වාණිජ අංශයෙන් අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින ඔබගේ සිහිනය විශ්වවිදය්‍යාලිය ප්‍රවේශයයි. ඔබගේ මෙම සිහිනය යථාර්ථයක් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදය්‍යාලයේ ගිණුම්කරණ අංශයේ කථිකාචාර්ය මදුරංග බණ්ඩාර මහතාගේ අධික්ෂණය යටතේ ගිණුම්කරණ විෂයයේ සංකීර්ණ විෂයය කොටස් ඉතා සියුම් ලෙස හා පැහැදිලිව ඔබට අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා Guru.lk වෙතින් පිදෙන අධ්‍යාපනික සත්කාරයයි!