උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය (Old Syllabus)

By Guru.lk
In stock
Deliver to my doorstep
LKR 1,750.00   LKR 2,750.00
Download now
I already have the DVD Get serial key(s)
LKR 1,200.00 LKR 1,500.00
Category
: G.C.E. (A/L)
Medium
: Sinhala
Share

වාණිජ අංශයෙන් අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින ඔබගේ සිහිනය විශ්වවිදය්‍යාලිය ප්‍රවේශයයි. ඔබගේ මෙම සිහිනය යථාර්ථයක් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදය්‍යාලයේ ව්‍යාපාර අධ්‍යනය කථිකාචාර්ය තිසත් අමරසේන මහතාගේ අධික්ෂණය යටතේ ව්‍යාපාර අධ්‍යනය විෂයයේ සංකීර්ණ විෂයය කොටස් ඉතා සියුම් ලෙස හා පැහැදිලිව ඔබට අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා Guru.lk වෙතින් පිදෙන අධ්‍යාපනික සත්කාරයයි! උසස් පෙළ විෂයය නිර්දේශයේ ව්‍යාපාර අධ්‍යනය පාඩම් වඩාත් ආකර්ශනීය ලෙස පුනරීක්ෂණය කිරීමට මේ පාඩම් මාලව හා සම්බන්ධ වීමෙන් ඔබට ඉඩ ලැබෙනවා

විෂයයේ අන්තර්ගතය

 1. ව්‍යාපාර පදනම
 2. ව්‍යාපාර පරිසරය
 3. ව්‍යාපාර පරිසරය හා සමාජ වගකීම් හා ආචාර්ය ධර්ම
 4. රජය හා ව්‍යාපාර අතර සම්භන්දතා
 5. ව්‍යාපාර සංවිධාන
 6. ව්‍යවසායකත්වය
 7. මුදල් හා මුල්‍ය ආයතන
 8. රක්ෂණය
 9. ප්‍රවාහනය
 10. සන්නිවේදනය
 11. වෙළඳාම
 12. කළමනාකරණය හැදින්වීම
 13. මෙහෙයුම් කළමනාකරණය
 14. අලෙවි කළමනාකරණය
 15. මුල්‍ය කළමනාකරණය
 16. මානව සම්පත් කළමනාකරණය
 17. තොරතුරු පද්ධති
 18. ව්‍යාපාර සැලැස්ම

A/L Banner

* මෙම DVD තුළ අඩංගු වන්නේ මෘදුකාංගයක් (SOFTWARE) බැවින් එය ඔබගේ පරිගණකය තුළ ස්ථාපිත (INSTALL) කළ යුතු බව සලකන්න.

Minimum System Requirements
Processor: P4, RAM: 512MB, Operating System: Windows 7, Flash Player version 10

වාණිජ අංශයෙන් අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින ඔබගේ සිහිනය විශ්වවිදය්‍යාලිය ප්‍රවේශයයි. ඔබගේ මෙම සිහිනය යථාර්ථයක් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදය්‍යාලයේ ව්‍යාපාර අධ්‍යනය කථිකාචාර්ය තිසත් අමරසේන මහතාගේ අධික්ෂණය යටතේ ව්‍යාපාර අධ්‍යනය විෂයයේ සංකීර්ණ විෂයය කොටස් ඉතා සියුම් ලෙස හා පැහැදිලිව ඔබට අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා Guru.lk වෙතින් පිදෙන අධ්‍යාපනික සත්කාරයයි!