උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව (Old Syllabus)

By Guru.lk
In stock
Deliver to my doorstep
LKR 1,750.00   LKR 2,750.00
Download now
I already have the DVD Get serial key(s)
LKR 1,200.00 LKR 1,500.00
Category
: G.C.E. (A/L)
Medium
: Sinhala
Share

අ.පො.ස උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව විෂයේ සංකීර්ණ විෂය කොටස් සරලව සහ පහසුවෙන් ඉගෙන ගැනීමට හැකිවන පරිදි මෙම පාඩම් මාලාව සකස් කර ඇත. එමෙන්ම විෂයානුබද්ධ ක්‍රියාකාරකම් සහ සිද්ධාන්ත ඉතා සිත්ගන්නා සුළු අන්දමින් හා ලේසියෙන් මතක තබාගැනීමට උපකාරී වන කෙටි ක්‍රම,අභ්‍යාස සහ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න ඇතුලත් වන පරිදි සකසා ඇති මෙම පාඩම් සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පූර්ණ අනුමැතිය ද ලැබී ඇත.

විෂයයේ අන්තර්ගතය

 1. පරමාණුක ව්‍යුහය
 2. ව්‍යුහය හා බන්ධන
 3. රසායනික ගණනය කිරීම්
 4. පදාර්ථයේ වායු අවස්ථාව 
 5. ශක්ති විද්‍යාව
 6. s, p හා d ගොනුවලට අයත් මූලද්‍රව්‍යවල රසායනය
 7. කාබනික රසායන විද්‍යාවේ මූලික සංකල්ප
 8. හයිඩ්රොකාබන
 9. ඇල්කිල් හේලයිඩ
 10. ඔක්සිජන් අඩංගු කාබනික සංයෝග
 11. නයිට්රජන් අඩංගු කාබනික සංයෝග
 12. චාලක රසායනය
 13. සමතුලිතතාව
 14. විද්‍යුත් රසායනය
 15. රසායන විද්‍යාව හා කර්මාන්ත
 16. පාරිසරික රසායන විද්‍යාව

A/L Banner

* මෙම DVD තුළ අඩංගු වන්නේ මෘදුකාංගයක් (SOFTWARE) බැවින් එය ඔබගේ පරිගණකය තුළ ස්ථාපිත (INSTALL) කළ යුතු බව සලකන්න.

Minimum System Requirements
Processor: P4, RAM: 512MB, Operating System: Windows 7, Flash Player version 10

අ.පො.ස උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව විෂයේ සංකීර්ණ විෂය කොටස් සරලව සහ පහසුවෙන් ඉගෙන ගැනීමට හැකිවන පරිදි මෙම පාඩම් මාලාව සකස් කර ඇත. එමෙන්ම විෂයානුබද්ධ ක්‍රියාකාරකම් සහ සිද්ධාන්ත ඉතා සිත්ගන්නා සුළු අන්දමින් හා ලේසියෙන් මතක තබාගැනීමට උපකාරී වන කෙටි ක්‍රම,අභ්‍යාස සහ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න ඇතුලත් වන පරිදි සකසා ඇති මෙම පාඩම් සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පූර්ණ අනුමැතිය ද ලැබී ඇත.