උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව (Old Syllabus)

By Guru.lk
In stock
Deliver to my doorstep
LKR 1,750.00   LKR 2,750.00
Download now
I already have the DVD Get serial key(s)
LKR 1,200.00 LKR 1,500.00
Category
: G.C.E. (A/L)
Medium
: Sinhala
Share

වාණිජ අංශයෙන් අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින ඔබගේ සිහිනය විශ්වවිදය්‍යාලිය ප්‍රවේශයයි. ඔබගේ මෙම සිහිනය යථාර්ථයක් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදය්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාව කථිකාචාර්ය මදුරංග විතානවසම් මහතාගේ අධික්ෂණය යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයයේ සංකීර්ණ විෂයය කොටස් ඉතා සියුම් ලෙස හා පැහැදිලිව ඔබට අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා Guru.lk වෙතින් පිදෙන අධ්‍යාපනික සත්කාරයයි! ඔබට පාඩම් සමඟ සක්‍රීයව සම්බන්ධ වෙමින් පුනරීක්ෂණය පහසු වන ආකාරයෙන් සකසා ඇති මෙම ආර්ථික විද්‍යාව පාඩම් මාලාව ඔබට විෂයය කරුණු සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි මතක සටහන් ඇති කර ගැනීමට උදව් කරයි

විෂයයේ අන්තර්ගතය

 1. ආර්ථික පද්ධතියක මුලික ආර්ථික ප්‍රශ්නය විසදගන්න ආකාරය
 2. වෙළදපොළක කුටුම්බ හා ව්‍යාපාර ආයතන
 3. වෙළඳපොල නිෂ්පාදන සංවිධාන හැසිරෙන ආකාරය
 4. සාර්ව ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මත ජාතික ගිණුම් සකස් කිරීම
 5. සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතය තීරණය කිරීම
 6. සාර්ව ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපාන නිල මට්ටම්වල වෙනස්වීම
 7. මුදල් හා බැංකු පද්ධතිය
 8. සාර්ව ආර්ථිකයේ අරමුණු ළගා කර ගැනීමට රජය මැදිහත් වන ආකාරය
 9. විදේශ වෙළෙදාම මුල්‍ය රටක සමස්ත ආර්ථිකයට බලපාන ආකාරය
 10. සංවිධානයේ විවිධත්ව තුලනාත්මක ව විග්‍රහ කරමින් තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වන ආකාරය
 11. නිදහසින් පසු ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

A/L Banner

* මෙම DVD තුළ අඩංගු වන්නේ මෘදුකාංගයක් (SOFTWARE) බැවින් එය ඔබගේ පරිගණකය තුළ ස්ථාපිත (INSTALL) කළ යුතු බව සලකන්න.

Minimum System Requirements
Processor: P4, RAM: 512MB, Operating System: Windows 7, Flash Player version 10

වාණිජ අංශයෙන් අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින ඔබගේ සිහිනය විශ්වවිදය්‍යාලිය ප්‍රවේශයයි. ඔබගේ මෙම සිහිනය යථාර්ථයක් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදය්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාව කථිකාචාර්ය මදුරංග විතානවසම් මහතාගේ අධික්ෂණය යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයයේ සංකීර්ණ විෂයය කොටස් ඉතා සියුම් ලෙස හා පැහැදිලිව ඔබට අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා Guru.lk වෙතින් පිදෙන අධ්‍යාපනික සත්කාරයයි!