10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව

By Guru.lk
In stock
Deliver to my doorstep
LKR 1,750.00   LKR 2,750.00
Download now
I already have the DVD Get serial key(s)
LKR 1,200.00 LKR 2,500.00
Category
: G.C.E. (O/L) - Grade 10/11
Medium
: Sinhala
Share

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍යපෙළ විභාගයට අදාළ 10 ශ්‍රේණිය විෂය මාලාවේ අභියෝගාත්මක විෂයයක් වන විද්යාව විෂයය, සාම්ප්‍රදායික ඉගෙනුම් රටාවෙන් ඔබ්බට ගිය නවමු ආකාරයකින් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට guru.lk සමත්ව සිටී. ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහ විද්යාගාර පරීක්ෂණ ඇසුරින් විනෝදාත්මක අයුරින් විෂය කරුණු සාකච්ඡා කෙරෙන මෙම වීඩියෝ පාඩම් මාලාව පරිශීලනය, සාමාන්‍යපෙළ විභාගය ජය ගැනීම සඳහා ඔබට මහඟු පිටිවහලක් වනු ඇත.

විෂයයේ අන්තර්ගතය

 1. ජීවයේ රසායනික පදනම
 2. සරල රේඛීය චලිතය
 3. පදාර්ථයේ ව්‍යුහය
 4. චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන් නියම
 5. ඝර්ෂණය
 6. ශාක සහ සත්ත්ව සෛලවල ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය
 7. මූලද්‍රව්‍ය සහ සංයෝග ප්‍රමාණය
 8. ජීවීන්ගේ ලාක්ෂණික
 9. සම්ප්‍රයුක්ත බලය
 10. රසායනික බන්ධන
 11. බලයක භ්‍රමණ ආචරණය
 12. බල සමතුලිතතාව
 13. ජෛව ලෝකය
 14. ජීවයේ අඛණ්ඩතාව
 15. ද්‍රවස්ථිති පීඩනය මූලධර්ම හා එහි යෙදීම්
 16. පදාර්ථයේ වෙනස් වීම්
 17. ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව
 18. කාර්යය, ශක්තිය හා ජවය
 19. ධාරා විද්‍යුතය
 20. ප්‍රවේණිය

* මෙම DVD තුළ අඩංගු වන්නේ මෘදුකාංගයක් (SOFTWARE) බැවින් එය ඔබගේ පරිගණකය තුළ ස්ථාපිත (INSTALL) කළ යුතු බව සලකන්න.

Minimum System Requirements
Processor: P4, RAM: 512MB, Operating System: Windows 7, Flash Player version 10

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍යපෙළ විභාගයට අදාළ 10 ශ්‍රේණිය විෂය මාලාවේ අභියෝගාත්මක විෂයයක් වන විද්යාව විෂයය, සාම්ප්‍රදායික ඉගෙනුම් රටාවෙන් ඔබ්බට ගිය නවමු ආකාරයකින් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට guru.lk සමත්ව සිටී. ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහ විද්යාගාර පරීක්ෂණ ඇසුරින් විනෝදාත්මක අයුරින් විෂය කරුණු සාකච්ඡා කෙරෙන මෙම වීඩියෝ පාඩම් මාලාව පරිශීලනය, සාමාන්‍යපෙළ විභාගය ජය ගැනීම සඳහා ඔබට මහඟු පිටිවහලක් වනු ඇත.