මූලික පරිගණක පාඨමාලාව (Computer Basic)

By Guru.lk
In stock
Deliver to my doorstep
LKR 1,790.00  
Category
: Other
Medium
: Sinhala
Share

• සිංහල භාෂාවෙන් පරිගණක දැනුම ඉගෙන ගන්න කැමතිද ? මෙම පාඨමාලාව තුලදී, පරිගණකය යන්න කුමක්ද, ඉන් කරගත හැකි කාර්යයන්, පරිගණයෙහි ඇති කොටස් සහ ඒවායේ ක්රියාකාරීත්වය හඳුන්වාදීම, ආදී මූලික හඳුන්වාදීමේ සිට වින්ඩොව්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතා කරගනිමින් පරිගණකය හැසිරවීම දක්වා සියලූම කරුණු මුල සිට අධ්‍යයනය කිරීමේ හැකියාව ඔබට ලබාදී ඇත. එපමණක් නොව, වින්ඩොව්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියෙහි ඇති මූලික කරුණු වල සිට එනම්, පරිගණක තිරයෙහි අපට මුලින්ම දැකගත හැකි දේවල් පිළිබඳව හන්දුන්වාදීමේ සිට එහි වන සංකීර්ණ කටයුතු එනම්, Start මෙනුවෙහි ඇති උපාංග භාවිතය, Control Panel තුල ඇති උපාංග භාවිතය, විවිධ පරිගණක වැඩසටහන් සහ මෘදුකාංග භාවිතය, CD,DVD,Flash Drive සමඟ කටයුතු කිරීම්, CD සහ DVD තැටිගත කිරීම්, මුද්‍රණ කටයුතු, ආදී සියලූම කරුණු මෙමගින් අධ්‍යයනය කිරීමේ හැකියාව පවතී. ඔබ පරිගණකයට බෙහෙවින්ම ආදුනික අයෙක් වුවත් කිසිවකුගේ උපකාරයක් නොමැතිව තනිවම අධ්‍යයනය කිරීමේ හැකියාව ඇති අතර මෙහිදී, පරිගණක භාවිතය පිළිබඳව සියලුම කරුණු සිංහල භාෂාවෙන්, ක්‍රියාකාරී උදාහරණ භාවිතයෙන්, වීඩියෝ මාධ්‍යයෙන් පැහැදිලි කරදෙන අතර, මෙම පාඨමාලාව සාර්ථකව හැදෑරීමෙන් ඔබට පරිගණක දැනුම පිළිබඳ ප්‍රවීණයෙකු වීමේ අවස්ථාව හිමි වේ.
Course Outline


1. Computer Introduction

2. Windows Basic

2.1 Introduction to Desktop & Interface
2.2 Introduction to Icons
2.3 Introduction to Shortcuts
2.4 Introduction to Task bar
2.5 Introduction to Start Button & Start menu
2.6 Introduction to Window & window buttons
2.7 Working with Windows in Desktop
2.8 Using Menus & Right click menus

3. Turn off & Log off computer

4.Working with File & Folders

4.1 Introduction to file
4.2 Open a file & Rename a file
4.3 Viewing file Properties
4.4 Understanding Files & Folders
4.5 Introduction to folder & working with folders
4.6 Renaming & Deleting a folders
4.7 Creating Shortcuts -1
4.8 Creating Shortcuts -2


5. Using My Computer options

5.1 Opening & Using My computer window
5.2 Using Explorer
5.3 Using My computer window options
5.4 Copy command
5.5 Cut Command
5.6 Delete Command & Recycle Bin
5.7 Selecting Methods
5.8 Viewing options
5.9 Arranging Options
5.10 Using Drag & Drop
5.11 Zipping & Packing files
5.12 View Hard Drive Information

6. Working with external storages

6.1 Working with CD Rom
6.2 Working with flash Drives

7. Using Start Menu options

7.1 Start menu links (My documents, C panel, ect..)
7.2 Program menu
7.3 Help & support
7.4 Search Methods


8. Working with Windows Programs

8.1 Using Windows Media Player-1
8.2 Using Windows Media Player-2
8.3 Viewing Photos & Work with photos
8.4 Introduction to Internet Explorer
8.5 Using Calculator
8.6 Using Note pad
8.7 Defragmenting Hard Drive
8.8 Cleaning up Hard drives
8.9 Introduction to Gadgets

9. Working with Control panel options

9.1 Introduction to Control panel
9.2 Change the Window Color & Appearance
9.3 Choose the Desk top Background
9.4 Set the Screen Saver
9.5 Adjust the Display Settings
9.6 Customize the Start Menu & Taskbar
9.7 Adjust computer Sounds & Sound controlling options
9.8 Mouse pointers & Mouse options
9.9 Customize the Desktop Icons
9.10 Folder Options
9.11 Add or Remove a Font
9.12 Date & Time
9.13 Installing & Uninstalling Software
9.14 Adding & Removing Hardware
9.15 Adding Users & Changing User Data
9.16 Power options
9.17 View Computer Information

10. CD Writing & Printing

10.1 Burn a data CD
10.2 Print a Photo